Velkommen til DokkX-udstillingen "Klar til næste pandemi - med velfærdsteknologi".

Det danske samfund har været hårdt presset under coronakrisen, men en del af udfordringerne har kunnet afhjælpes med velfærdsteknologiske løsninger.

Nogle af løsningerne fandtes i forvejen, og nogle er blevet opfundet undervejs.

Flere af disse løsninger - nye som gamle - vil vi sætte fokus på i denne udstilling.

Du kan blandt andet finde:

  • digitale træningsplatforme og apps, du kan bruge til at udføre din træning hjemme i stuen
  • apparater og målere, du kan bruge til at holde øje med din helbredsmæssige tilstand
  • systemer til behandling i hjemmet, så unødvendige læge- og hospitalsbesøg kan undgås
  • sociale videoplatforme, du kan bruge til at holde kontakten med dine venner og din familie
  • teknologier og hjælpemidler, der gør, at du i højere grad kan klare dig selv i hjemmet uden hjælp

Se en video fra åbningsreceptionen her:

Velkommen til DokkX-udstillingen, ‘Kulturen sætter strøm til sundheden’. Denne udstillings tema er valgt på baggrund af Aarhus Kommunes Kultur & Sundhedsplan, der skal sætte en fælles vision og retning for kultur og sundhedsfeltet i kommunen.

I udstillingen kan du opleve, hvordan kultur og sundhed kan spille sammen med teknologi.

Når vi ser et potentiale i teknologi inden for kultur- og sundhedsfeltet, er det særligt med tilgængelighed for øje. Vi vil vise, hvordan man med teknologiske løsninger som Virtual Reality, apps og e-deltagelse kan bringe kulturoplevelser til dem, der ikke kan deltage på lige fod med andre – fx pga. funktionsnedsættelse.

Kultur er vigtig for vores trivsel og mentale sundhed. Kultur giver os fællesskab og oplevelser, der kan udvikle os som mennesker. Kultur er medicin. Derfor skal kultur være tilgængelig for alle. Dét kan teknologien hjælpe med. Kom på besøg i udstillingen fra d. 11. maj og find ud af hvordan.

Hvad kan du opleve?

Få et overblik over de forskellige teknologier og løsninger

Velkommen til DokkX-udstillingen "Teknologi, der flytter grænser". Her kan du se, prøve og læse om ca. 100 forskellige teknologier, som kan være med til at flytte grænser — eksempelvis etiske eller personlige grænser.

Kvinde iført Pocket Sky brillen

Teknologien er trængt ud i alle kroge af det moderne samfund, og den er uadskillelig fra mennesket.

Teknologien kan være med til at gøre vores hverdag lettere, men det er ikke altid let at følge med den hastige udvikling. For nogle kan teknologiens magt og udbredelse virke grænseoverskridende.

Gå på opdagelse i udstillingen og find ud af, hvor din egen grænse går.

Se her hvilke teknologier du kan opleve

Alle er velkomne

Der er gratis adgang for alle, og der er altid to medarbejdere til stede i udstillingen, som er klar til at vise de forskellige teknologier frem for dig.

Se vores åbningstider her

(EN) Technologies that move boundaries

Welcome to the DokkX exhibition Technologies that move boundaries. Here you can see, try and read about 100 different technologies that move boundaries — for example ethical and personal boundaries.

Technology has penetrated every domain of modern society, and it is inseparable from man. Technology can help make our everyday life easier, but it is not always easy to keep up with the rapid development. For some, the power of technology may seem transgressive.

Explore the exhibition and find out where your own boundaries are.

Med udstillingen 'Leg og lær med teknologi' sætter vi fokus på teknologier, som inspirerer til interaktion, leg og læring gennem hele livet

To piger sidder og spiller med brikker på gulvet og Osmo på iPad

Teknologier for børn

Leg har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring. Børn lærer bedst gennem udforskning, leg og samspil med andre, og når de er aktive, nysgerrige og drevet af lysten til at møde meningsfulde udfordringer. Her udvikler de deres viden, færdigheder og forståelse for at blive bedre til at handle og agere i verden.
Den barnlige leg danner rum for både den personlige, sociale, sproglige og kropslige udvikling og læring.
I udstillingen finder du blandt andet teknologier til tidlig indsats og til inklusion af børn med særlige behov. 

(EN) Technologies for children

Playing has a great impact on the well-being, personal development and learning of children. Children learn through exploration, playing and interaction with others, and when they are active, curious and driven by the desire to meet meaningful challenges. This develops their knowledge, skills and understanding in order to become better at dealing with and acting in the world.
Playing provides space for both personal, social, linguistic and physical development and learning.
In the exhibition you will also find technologies for early intervention and for the inclusion of children with special needs. 

Ung mand med Plato Work headset på hovedet

Teknologier for voksne

Vidste du, at menneskehjernen danner nye celler gennem hele livet?
Tidligere troede forskerne, at produktionen af nye hjerneceller stopper i teenageårene, men nu ved man, at voksne kan (gen)opbygge de små grå ved at bruge både kroppen og hjernen aktivt.
Tanken er, at hjernen – ligesom en muskel – kan trænes systematisk. Hvis vi vil undgå, at hjernen bliver doven, skal vi udfordre den hele livet igennem.
I udstillingen kan du blandt andet udforske Virtual Reality, møde forskellige robotter og få inspiration til e-læring.

(EN) Technologies for adults

Did you know that the human brain forms new cells throughout life? Previously, researchers believed that the production of new brain cells stops in the teenage years, but now we know that adults can (re)build brain cells by using both the body and the brain actively.
The idea is that the brain – like a muscle – can be trained systematically. If we want to prevent the brain from getting lazy, we must challenge it throughout life.
In the exhibition you can explore Virtual Reality, meet various robots and get inspiration for e-learning.

Ældre kvinde spiller på iPad

Teknologier for ældre

’Man kan ikke lære en gammel hund nye kunster’, lyder ordsproget. Men det er langt fra sandt. Hjernen kan lære nyt hele livet – så længe den bliver udfordret og er sund og rask. Evnen til at lære nye ting er nemlig et samspil mellem en række individuelle faktorer og ikke afhængig af alder.
Hvis man gerne vil fortsætte med at lære nyt, når man kommer op i årene, skal man sørge for at bringe sig selv i situationer, hvor man bliver udfordret.
I udstillingen finder du blandt andet teknologier til kognitiv træning, understøttelse af fællesskab og forebyggelse af ensomhed.

(EN) Technologies for the elderly

’You can’t teach an old dog new tricks’, the saying goes. But that is far from true. The brain can learn new things throughout life – as long as it is challenged and healthy. The ability to learn new things is an interaction of several individual factors and not entirely dependent on age.
If you want to keep learning new things as you grow older, you need to make sure to put yourself into situations that are challenging.
In the exhibition you will find technologies used for cognitive training, community support and the prevention of loneliness.

Alle er velkomne

Der er gratis adgang for alle, og der er altid to medarbejdere til stede i udstillingen, som er klar til at vise de forskellige teknologier frem for dig.

Se vores åbningstider her

Med udstillingen 'Sundt liv i en digital verden' sætter vi fokus på velfærdsteknologi, som understøtter en aktiv og sund livsstil

Mere end 100 forskellige teknologier, som kan holde dig aktiv gennem hele livet.
Udstillingen spillede sammen med AAL Forum, en international konference, som fandt sted i september 2019.

Udstillingen er et inspirationsrum, hvor du får mulighed for at opleve og prøve IoT-bølgens teknologi (IoT = Internet of Things)

Flere af de fysiske ting, vi omgiver os med i hverdagen, kan kommunikere med hinanden. Det giver nye muligheder for at levere smartere og understøtte kommunens velfærdsydelser inden for sundhed, miljø og by.

Oplev teknologier til monitorering af sundhed, klima og byens anvendelse, herunder intelligente tekstiler, samt adfærdsregistrering, dehydreringssensorer, parkeringsmonitorering og meget mere.

Udstillingen er en del af IoT Week og er delvist finansieret af Region Midtjylland.

Udstillingen løb fra maj 2019 til august 2019.


Smart Living & eHealth (ENG)

The exhibition is a space of innovation where you can experience and get hands-on experiences with the IoT wave.

Many of the physical things that surround us can communicate with each other. This provides new opportunities for delivering smarter welfare solutions and support the existing solutions within health, environment and city.

You can experience technologies for monitoring health, climate and the use of the city. This includes intelligent textiles, behaviour registration, dehydration monitoring, parking sensors and much more.

The exhibition is part of IoT Week and is partly financed by Region Midtjylland.
The exhibition lasted from May 2019 to August 2019.

I denne udstilling havde vi teknologier, der kan være med til at understøtte og styrke det sunde liv

Hold dig sund og forebyg livsstilssygdomme og ulykker.
Er en personlig træner ikke lige inden for rækkevidde, er der gode alternativer at finde på udstillingen. Alle teknologier og hjælpemidler kan prøves under kyndig vejledning af personalet.
Her er teknologier til: motion i hjemmet, understøttelse af livsstilsændringer, overvågning af stressniveau, forebyggelse af faldulykker, overvågning af diabetes og meget, meget mere.

Udstillingen løb fra januar 2019 til april 2019.

I udstillingen finder du en lang række teknologiske løsninger, der gør det muligt at være sammen på trods af den geografiske afstand

Nogle af teknologierne skaber tryghed, nogle reducerer ensomhed, nogle giver mulighed for online rådgivning, og andre giver oplevelser og ny viden.

Du kan se sensorer, der registrerer bevægelser i hjemmet. Manglende bevægelse betyder, at du bør tage kontakt til dit ældre familiemedlem og tjekke, om alt er ok.
Du kan via en app sende billeder til dine bedsteforældre, selvom de ikke er på sociale medier. Billederne popper op på en elektronisk billedramme, uden at de skal foretage sig andet end at nyde dem.
Har du en idé til et fælles arrangement, kan du via hjemmesiden Genlyd invitere andre til at deltage. Genlyd har en opslagstavle, hvor du kan efterlyse rejsevenner og deltagere til fx en vandretur eller fællesspisning.
Du kan med et elektronisk armbånd måle din puls og se dit stressniveau; du kan cykle verden rundt uden at forlade matriklen; du kan gå til speciallæge eller i skole via en robot; du får indblik i fjernundervisning, chatrooms og telemedicin; du kan opleve en operation med Virtual Reality-briller.

Udstillingen løb fra september 2018 til december 2018.


Presence at a distance (EN)

In the exhibition you will find a wide range of technologies that enable you to participate without physically being in the same spot.


Some of the technologies create safety, some reduce loneliness, some give access to online guidance and others provide new experiences and knowledge.

You will see sensors that register movement in the home. Lack of movement indicates that you should contact your family member and check that everything is OK.

Through an app you can send pictures to your grandparents, even though they are not using social media. The photos pop up on their digital picture frame, and all they have to do is enjoy the pictures.
If you have an idea for a social event, you could use the website Genlyd to invite others. Genlyd has a board where you can look for travelmates or participants for hiking trips or social dining.
With a digital bracelet you can check your pulse and see your level of stress; you can cycle around the world without leaving your home; you can have a visit from the doctor or go to school via a robot; you can experience many types of remote education, chat rooms and telemedicin; you can perform surgery using VR-glasses.

The exhibition lasted from September 2018 to December 2018.

Oplev en udstilling om byens usynlige intelligens

I udstillingen kan du få indblik i intelligent gadebelysning, klimasikring, trafikregulering og andre områder, hvor Aarhus Kommune anvender velfærdsteknologi.

Du kan besøge apps-baren, hvor der er hjælp til at downloade og anvende de apps, du har brug for som aarhusianer.

Du kan også prøve en 360 graders oplevelse af din by med Virtual Reality-briller, se en model af letbanen og afprøve teknologier, der hjælper mennesker med handicap til at færdes sikkert i byen.

I den interaktive telefonboks kan du komme med dine idéer til, hvordan Aarhus ved hjælp af teknologi bliver en endnu bedre by at bo i.

Udstillingen løb fra maj 2018 til september 2018.


Bytes in the city (EN)

In the exhibition you can gain insight into intelligent street lighting, climate control, traffic regulation and other areas where the City of Aarhus uses welfare technology.

You can visit the apps bar, where there is help to download and use the apps you need as a citizen in Aarhus.

You can also try a 360-degree experience of your city with Virtual Reality glasses, see a model of the light rail, and test technologies that help people with disabilities move safely around town.

In the interactive telephone booth you can give your ideas on how Aarhus, using technology, will become an even better city to live in.

The exhibition lasted from May 2018 to September 2018.

 

 

Kom og prøv de nyeste teknologier og redskaber indenfor pædagogik og læring. Vi har teknologier til både børn, unge og ældre

Du kan komme og ae en terapeutisk kat, lege med interaktive borde og vægge, lære om nudging i forbindelse med skoletoiletter, få indblik i forskellige apps, der hjælper med struktur og hukommelse, og du kan udforske nye universer med Virtual Reality-briller.

Hopspots, der styrker hukommelsen, er sjove for både børn og ældre. Unge kan spille sig til forståelse af mormors synsnedsættelse, og de ældre har måske glæde af en app, der understøtter hukommelsen.

Her er masser af inspiration at hente, og man må lege med det hele!

Udstillingen løb fra januar 2018 til maj 2018.

 

Pedagogy and learning (EN)

In the exhibition you will find the latest technologies and tools in pedagogy and learning. We have technologies for children, young people and the elderly.

You can come and see a therapeutic cat, play with interactive tables and walls, learn about nudging when it comes to school toilets, gain insight into various apps that help with structure and memory, and explore new universes with Virtual Reality glasses.

Hop spots that boost memory are fun for children and the elderly alike. Young people can play to understand grandma's vision impairment, and older people may benefit from an app that supports memory.

Here is plenty of inspiration to get and you are allowed to play with it all!

The exhibition lasted from January 2018 to May 2018.

I anledning af Kulturhovedstadsårets tema 'RETHINK' fokuserer DokkX på tilgængelighed for mennesker i alle aldre

Vi præsenterer mere end 100 innovative teknologier og hjælpemidler, som gør det muligt at leve et trygt, aktivt og selvstændigt liv på trods af begrænsninger i motoriske, psykiske eller sociale kompetencer.

Du kan blandt andet se, hvordan træning med Virtual Reality kan lindre social angst. Du kan afprøve en robotindkøbsvogn, som du kan styre med din smartphone. Du kan se forskellige innovative køretøjer, der giver dig adgang overalt - også selvom du har en funktionsnedsættelse.

Udstillingen løb fra september 2017 til december 2017.


RETHINK: Availability (EN)

We present more than 100 innovative technologies and tools that enable us to live a safe, active and independent life despite limitations in motor, mental or social skills.

You can see how training with Virtual Reality can reduce social anxiety. You can try out a robotic shopping cart that you can control with your smartphone. You can see various innovative vehicles that give you access everywhere - even if you have a disability.

The exhibition lasted from September 2017 to December 2017.

Oplev velfærdsteknologier, som giver større tryghed i hverdagen

I udstillingen sætter vi fokus på velfærdsteknologi, der kan være med til at skabe mere tryghed i hverdagen for børn, voksne, pårørende, medarbejdere osv. Du vil finde teknologier, der giver sikkerhed i forhold til brand, fald eller andre ulykker.

Du kan blandt andet opleve en app, som forbinder blinde og svagtseende med hjælpere over hele verden via mobiltelefonen, et medicindoseringssystem, der minder dig om at tage din medicin, eller en blød robotsæl, som får personer med fx demens eller angst til at føle sig trygge.

Udstillingen løb fra april 2017 til august 2017.


Safety and security (EN)

In this exhibition we focus on welfare technology that can help create more security in the everyday life of children, adults, relatives, employees, etc. You will find technologies that provide safety in relation to fire, fall accidents or other accidents.

For example, you can experience an app that connects blind and visually impaired people with helpers around the world via the mobile phone, a medication dosing system that reminds you to take your medication, or a soft robotic seal that makes people with dementia or anxiety feel safe.

The exhibition lasted from April 2017 to September 2017.

En udstilling af teknologi, der kan bringe mennesker tættere sammen

Uanset om vi er raske eller syge, har vi brug for at kunne være i kontakt med andre mennesker. Stephen Hawking er et eksempel på, hvordan man kan kommunikere og være en del af at fællesskab, selvom man ikke er i stand til at tale og bevæge sig.

​På DokkX kan du se og prøve et øjenstyringssystem som det, Stephen Hawking anvender, og du kan se, hvordan computeren kan styres med tungen.

Du kan opleve en robot, der for eksempel bruges til børn, der af den ene eller anden årsag ikke kan deltage i undervisningen i skolen. Med hjælp fra robotten kan barnet have en form for fysisk tilstedeværelse i klasselokalet uden egentlig at være til stede.

Derudover vil du blive præsenteret for en lang række teknologier, apps og redskaber, som alle vil kunne understøtte muligheden for fællesskab og kommunikation, og som kan modvirke ensomhed.

Community and communication (EN) 

Whether we are healthy or ill, we need to be in contact with other people. Stephen Hawking is an example of how you can communicate and be part of a fellowship, even if you are unable to speak and move.

At DokkX you can see and try an eye management system like the one Stephen Hawking uses and you can see how the computer can be controlled with the tongue.

You can experience a robot that is used, for example, for children who, for one reason or another, cannot attend school teaching. With the help of the robot, the child can have some kind of physical presence in the classroom without actually being present.

In addition, you will be presented with a variety of technologies, apps and tools, all of which will support the opportunity for community and communication, and which can counteract loneliness.

En udstilling med fokus på teknologier, der kan hjælpe dig til et sundere og mere aktivt liv

Der findes utallige teknologier, vi alle sammen kan bruge til at holde os sunde gennem hele livet.
I udstillingen 'Sundhed og træning' kan du teste din koordinationsevne på en interaktiv skærm, eller du kan prøve kræfter med et sjovt, interaktivt gulv. Du kan finde redskaber, der motiverer dig til at gå nogle ekstra skridt hver dag. Du kan høre historier om teknologier, der gør hverdagen lidt lettere og sundere.
På DokkX finder du teknologier til alt fra selvmonitorering, over interaktive spil for både unge og ældre, til teknologi og hjælpemidler til praktisk støtte i hverdagen.

Udstillingen løb fra april 2016 til oktober 2016.


Health and training (EN)
There are countless technologies that can help us stay healthy throughout our lives.
In the exhibition you can test your coordination ability on an interactive screen or you can play with a funny, interactive floor. You can find tools that motivate you to take some extra steps each day. You can hear stories about technologies that make everyday life a little easier and healthier.
At DokkX you will find technologies for self-monitoring, interactive games for young and elderly, and technology and tools for practical support in everyday life.

The exhibition lasted from April 2016 to October 2016.